111-Përgjegjës në Sektorin e Shërbimeve Publike në Njësinë Administrative Shëngjergj