113-Përgjegjës në Zyrën e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Njësinë Administrative Dajt