118-Specialist në Shkenca Ekonomike/ Juridike/ Sociale/ Komunikimi/ Marrëdhënie Ndërkombëtar