121-Specialist në Shkenca Komunikimi/Gazetari/Shkenca Kompjuterike/Elektronike/Teknologji Informacioni