91-Specialist me arsim të lartë në degët Agromomi, Inxhinieri Agrare, Inxhinieri Gjeodezi, Inxhinieri Topograf

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT