FORMULARI I APLIKIMIT (ONLINE)

 

I.TË DHËNAT PERSONALE TË APLIKANTIT:


Emri:

Mbiemri:

Atësia:

Adresa:

Numri Celularit:

Email:

Edukimi

Viti:

Programi:

Dega:

Fakulteti:


II. KËRKESA:Kërkoj:

Të kryej praktikën mësimore në BT, për periudhën

Nga:

Deri më:


III. QËLLIMI I PRAKTIKËS MËSIMOREIV NJËSIA ORGANIZATIVE


Klikoni këtu per organigramën e Bashkisë së Tiranës

Kliko këtu për Rregulloren e Bashkisë së Tiranës

Zgjedh të kryej praktikën në:

V. DOKUMENTAT E NEVOJSHME PËR APLIKIM:


a) Curriculum Vitae;:

a) b) Fotokopje të dokumentit të identifikimit:

c) Vertetim nga institucioni i arsimit të lartë, ku praktikanti është duke vazhduar studimet duke specifikuar vitin e studimit:

ç) Dëshmi penaliteti / formular i vetëdeklarimit të gjendjes gjyqësore, klikoni për ta shkarkuar:

Nëse i dispononi ju mund të ngarkoni:

Kërkesë zyrtare nga Fakulteti për zhvillimin e praktikës pranë Bashkisë Tiranë…. (ngarko, upload)
SHËNIM:

  • Plotësimi i formularit nuk nënkupton pranimin tuaj automatikisht për kryerjen e praktikës mësimore pranë Bashkisë së Tiranës.
  • Plotësimi i formularit bëhet me shkronja “kapitale”,
  • Ky formular publikohet vetëm në faqen e internetit të Bashkisë Tiranë, duke krijuar mundësinë e plotësimit të tij nëpërmjet internetit.
  • Kërkesa juaj do të administrohet nga Drejtoria e Trajnimit dhe Zhvillimit, Drejtoria e Përgjithshme e Burimeve Njerëzore, Bashkia Tiranë.
  • Adresë emaili: cani@tirana.al