Kredi lehtësuese

V E N D I M, Nr. 20, datë 20.02.2017 Për “MIRATIMIN DHE ZBATIMIN E PROGRAMIT SOCIAL TË STREHIMIT “SUBVENCIONIMI I INTERESAVE TË KREDISË, HARTUAR SIPAS UDHËZUESIT OPERACIONAL“

Lista e dokumentave.


Aneksi

Urdhëresë