131-Përgjegjës në Sektorin e Shërbimeve Sociale në Njësinë Administrative Farkë