Politika Privatësisë

Me hyrjen tuaj në këtë faqe interneti, ju pranoni se keni lexuar dhe pranuar kushtet e mëposhtme. Kjo është faqja zytare www.Tirana.al ku:

Bashkia e Tiranës siguron çdo përdorues së të dhënave që mbërrijnë në bazën e të dhënave të saj i siguron me sistemin e sigurisë me te larte dhe njëkohësisht është e përkushtuar të zbatojë rigorozisht të gjithë kuadrin ligjor në mbrojtje dhe respektim të çdo veprimi të lidhur me të dhënat e perdoruesve, ashtu siç edhe përcaktohet nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Ligji në fuqi (Nr. 9887, datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012) “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe aktet nënligjore në plotësim”.

Përdorimi i nënshtrohet dispozitave të legjislacionit të brendshëm, dispozitave të së drejtës evropiane dhe dispozitave përkatëse ndërkombëtare, që interpretohen në përputhje me rregullat e mirëbesimit, moralit dhe qëllimit ekonomik dhe social të drejtë. Nëse ndonjë dispozitë gjykohet të jetë në kundërshtim me ligjin e si rrjedhim e pavlefshme, automatikisht quhet e shfuqizuar, por ky fakt në asnjë mënyrë nuk duhet të ndikojë vlefshmërinë e kushteve të tjera..