Programi Transparencës

Kordinator për të Drejtën e Informimit

Klikoni

View more

Konsultimi Publik

Klikoni

View more

Rregjistri i Kërkesave

Klikoni

View more

Formulari i Vetëdeklarimit

Klikoni

View more

Auditimi

Klikoni

View more

Udhezues për aplikime për zhvillim

Klikoni

View more

Legjislacioni

Klikoni

View more

Rregullorja e Bashkisë së Tiranës

Klikoni

View more

Kërkesa për Informacion

Klikoni

View more

Prokurime

Klikoni

View more

Plani i Detajuar Vendor

Klikoni

View more