Formulari i Vetëdeklarimit

Formulari i vetëdeklarimit për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike Bashkia Tirane

Formulari