Konsultimi Publik

Vleresimi strategjik mjedisor

Koncepti i Planit Te Pergjithshem Vendor : Youtube Video

Faza e dyte e punes per Planin e Pergjithshem Vendor te Bashkia Tiranë, Strategjia Territoriale dhe Vizioni, e cila perfshin opinionet dhe kritikat e marra ne konsulten Publike te dates 21 qershor:
TR030 – Strategjia Territoriale dhe Vizioni – Indeks – Link Shkarkimi
TR030 – Analiza Territoriale dhe Rezultatet e Vleresimit – Link Shkarkimi
TR030 – Strategjia Territoriale dhe Vizioni – Metodologjia – Link Shkarkimi
TR030 – Strategjia Territoriale dhe Vizioni – Vizioni dhe Strategjia e Zhvillimit te njesive territoriale – Link Shkarkimi
TR030 – Strategjia Territoriale dhe Vizioni – Sistemet – Link Shkarkimi
TR030 – Strategjia Territoriale dhe Vizioni – Politikat – Link Shkarkimi
TR030 – Strategjia Territoriale dhe Vizioni –Aneks – Link Shkarkimi
TR030 – Strategjia Territoriale dhe Vizioni –Bibliografia – Link Shkarkimi

Me poshte mund te gjeni raportet e seciles tryeze, diskutimet dhe opinionet e ndryshme ne lidhje me ceshtjet perkatese:
TR030 – Raporti i Tryezes mbi Zonimin dhe Politikat I – Link Shkarkimi
TR030 – Raporti i Tryezes mbi Zonimin dhe Politikat II – Link Shkarkimi
TR030 – Raporti i Tryezes mbi Levizshmerine – Link Shkarkimi
TR030 – Raporti i Tryezes mbi Infrastrukturen – Link Shkarkimi
TR030 – Raporti i Tryezes mbi Agrikulturen – Link Shkarkimi
TR030 – Raporti i Tryezes mbi Burimet Natyrore – Link Shkarkimi
TR030 – Raporti i Tryezes mbi Kulturen – Link Shkarkimi


TR030 – Memo mbi PPV – Link Shkarkimi

TR030 – Raporti mbi PPV – Link Shkarkimi