TR030 Plani Përgjithshem Vendor

TR 030

Vendim nr.1 KKT dt 14.04.2017 Link Shkarkimi
Plani PPV Bashkia Tiranë Link Shkarkimi
Rregullore e PPV Bashkia Tiranë Link Shkarkimi
Pasaporta Rregullore e PPV Bashkia Tiranë pj.1 Link Shkarkimi
Pasaporta Rregullore e PPV Bashkia Tiranë pj.2 Link Shkarkimi
Strategjia Territoriale e PPV Bashkia Tiranë Link Shkarkimi
Harta e 5 sistemeve territoriale Link Shkarkimi
Harta e fazave të zbatimit të objektivave Link Shkarkimi
Harta e njësive strukturore nivel bashkie Link Shkarkimi
Harta e njësive strukturore nivel qyteti Link Shkarkimi
Harta e përdorimit të tokës nivel bashkie Link Shkarkimi
Harta e përdorimit të tokës nivel qyteti Link Shkarkimi
Harta e rrjetit rrugor të propozuar Link Shkarkimi
Harta e vizionit dhe objektivave strategjike Link Shkarkimi
Video deskriptive e Strategjisë dhe Vizionit të planit të Tiranës për të shpjeguar në pak minuta idetë kryesore që gjenden në dokumentet e sapo publikuara. Shikim të këndshëm.

LINK: Youtube Video

Faza 1 - Analiza Territoriale
TR030 – Analiza dhe Vleresimi i Territorit – Link Shkarkimi
TR030 – Harta Kartografike– Link Shkarkimi
TR030 – Harta Kartografike 2– Link Shkarkimi
TR030 – Rishikim Harta Kartografike – Link Shkarkimi

Faza 2
TR030 – Strategjia Territoriale – Link Shkarkimi
TR030 – Strategjia Territoriale anex – Link Shkarkimi

Faza 3
TR030 – Plani I Zhvillimit Te Territorit– Link Shkarkimi
TR030 – VSM report - Link Shkarkimi
TR030 – Topography Map 1- Link Shkarkimi
TR030 – Hydrogeological Map 1- Link Shkarkimi
TR030 – Hydrographic Map 1- Link Shkarkimi
TR030 – Map of Geological Risk 1- Link Shkarkimi
TR030 – Map of Geological Zoning 1- Link Shkarkimi
TR030 – Seismic Micro zoning Map 1- Link Shkarkimi
TR030 – Natural Resources Map-EE_08 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Nature Protected Areas and Nature Monuments-75 - Link Shkarkimi
TR030 – Vectorial Base Map - Link Shkarkimi
TR030 – Administrative-Territorial Map - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Transfert Development Right - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Existing Road Network According To The Road Code Categorization-75 - Link Shkarkimi
TR030 – MAP of Connection With The National Infrastructure network-75 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of public Parking - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Bicycle Lanes - Link Shkarkimi
TR030 – Electrical Network Map-I_07_75000 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Street Lighting - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Landfill-I_10 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Public Spaces_RB-I_11 - Link Shkarkimi
TR030 – Electronic Communication Map_RB-I_12 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed National and Civil Fire Protection - Link Shkarkimi
TR030 – Territorial System Map Overall - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Natural System - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Water System-75 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Water System - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Urban System - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Base Categories of Landuse 1 - Link Shkarkimi
TR030 – Maps of pollution elements_PM_01 - Link Shkarkimi
TR030 – Territorial System_ALL_OB - Link Shkarkimi
TR030 – Agricultural System_OB - Link Shkarkimi
TR030 – Infrastructure_Final_OB - Link Shkarkimi
TR030 – Urban System - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed Categories of Land Use-25-d - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed Categories of Land Use-75 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed SubCategories of Land Use - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Subcategories - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed yones, Poles, Economic Corridors - Link Shkarkimi
TR030 – Map of National Importance Areas, Proposed by PPK-PPT_10 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Areas with Proposed Historical Values_75 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Areas with Priority Development - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Structure Units-25-d - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Structure Units-75 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed Construction Intensity-25-d - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed Construction Intensity-75 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of the housing plan-A0_25000 _04 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of The Housing Plan_75000.pdf - Link Shkarkimi
TR030 – Zoning - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Territorial Division New - Link Shkarkimi
TR030 – Demography and Economics Prediction - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Territorial Borders in Region - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Location and Importance in Region - Link Shkarkimi
TR030 – Harta e Periferialitetit - Link Shkarkimi
TR030 – MAP of Public Use Properties_EB-P_01 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Informal Areas_OK1-P_02 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Areas of National Importance - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed Road Network-25-d - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed Road Network-75 - Link Shkarkimi
TR030 – MAP of Connection with the National Infrastructure Network-75 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed Public Transport-25-d - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed Public Transport-75 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed Public Parking-25-d - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed Public Parking-75 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed Bicycle Lane-25-d - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed Bicycle Lane-75 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed Water Supply-25-d - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed Water Supply-75 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed Sewerage Network-25-d - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed Sewerage Network-75 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed Electrical Network-25-d - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed Electrical Network-75 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed Street Lighting-25-d - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed Street Lighting-75 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed Landfill-25-d - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed Landfill-75 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed Public Areas-25-d- Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed Public Areas-75- Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed Distribution of Kindergartens-25-d- Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed Distribution of Kindergartens-75 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of proposed Distribution of Secondary Schools-25 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of proposed Distribution of Secondary Schools-75 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of proposed Distribution of High Schools-25 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of proposed Distribution of High Schools-75 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed Distribution of Health Centres and Hospitals-25-d - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed Distribution of Health Centres and Hospitals-75 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed Distribution of Cemeteries-25-d - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed Distribution of Cemeteries-75 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed Electronical Communication-25-d - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed Electronical Communication-75 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed National and Civil Fire-25-d - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed National and Civil Fire-75 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed Nursery Areas-25-d - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Proposed Nursery Areas-75 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Categorization According To Construction Years - Link Shkarkimi
TR030 – Spatial Typology Map - Link Shkarkimi
TR030 – Distribution of Existing Population 1 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Location of Economic Areas - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Kindergartens - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Distribution of Universities_OK-VS_04_75000 - Link Shkarkimi
TR030 – Map distribution of health centres and hospitals-VS_05 -VS_04_75000 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of distribution of culture and social centers-VS_06 - Link Shkarkimi
TR030 – Sport centers_existing-VS_07 - Link Shkarkimi
TR030 – Strategic Development of the Territory - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Strategic Development And The Implementation Phase 1 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Strategic Development and The Implementation Phase 2 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Strategic Development And The Implementation Phase 3 - Link Shkarkimi
TR030 – Map of Strategic Development And The Implementation Phase 4 - Link Shkarkimi

TR030 – Akt Perputhshmerie Per Dokumentet e Planit te Pergjithshem Vendor - Link Shkarkimi

TR030 – Deklarate Mjedisore - Link Shkarkimi

TR030 – Raport Permbledhes - Link Shkarkimi