Projeket artistike dhe kulturore

1-     Prioritete qe Bashkia e Tiranes do te kete gjate vitit 2018 per projekt propozimet te cilat do te paraqiten ne keshillin e kultures :

 • Mbeshtetja e projekteve  artistike & kulturore  “edukative” per komunitetin si mbrojtja e ambientit duke trokitur ne mentalitetin e komunitetit dhe me projekte kulturore per kete fenomen
 • Mbeshtetja e eventeve  gjithperfshirese locale, kombetare dhe nderkombetare :  Festivale, Bienale, koloni artistesh etj
 • Mbeshtetje dhe stimulim i  KRIJIMTARISE SE RE ne te gjitha fushat e artit
 • Keshillit Kultures sygjeron prioritet per vitin 2018  do te jete mbeshtetja e LIBRIT dhe leximit

2-     Afatet per paraqitje  te projekt propozimeve: – per tu vene ne faqen Kultures ne WEBin e Bashkise

 • Mbledhjet e Keshillit te Kultures zhvillohen javen e fundit  te cdo muaji –
 • Projekt propozimet qe paraqiten ne mbledhjen e rradhes duhet te paraqiten ne Bashki  15 dite para mbledhjes se rradhes me “ daten ne vulen e protokollit”. Projekt propozimet qe vijne pas ketij afati nuk futen ne mbledhjen e rradhes.
 • Projekt propozimet qe vijne ne Bashkine e Tiranes per tu paraqitur ne mbledhjen e Keshillit te Kultures duhet te kene afatin e fillimit te implementimit te tyre  “JO ME PAK SE 30 DITE” nga dita e aprovimit ne Keshillin e Kultures .
 • Sipas rregullores se financimet  te projekteve te Bashkise Tiranes, Perfituesit duhet te sjellin dokumentacionin perfundimtar te mbylljes se projektit  Jo me vone se 30 dite nga dita e perfundimit te projektit. Ne rast te tejkalimit te afatit Aplikuesit  mund te kene sanksione nga zyra e Finances.

Kurse ne attach duhet te vihen dokumentat per tu download :

 • Dokumentacini i kerkuar- ne word
 • Formular.-ne word
 • Buxheti I pergjitheshem- ne excel
 • Buxheti -2- zerat qe I kerkohen Bashkise Tiranes – ne excel