Pyetësor mbi pastrimin e hapësirave publike në Bashkinë e Tiranës

1.Si e vlerësoni punën e Bashkisë për pastrimin e qytetit?

(Vlerëso nga 1 – 7, ku 1=aspak të mirë dhe 7= shumë të mirë)

2.Çfarë ju shqetëson më tepër nga shërbimi i pastrimit të hapësirave publike?

(Mund të zgjidhni më shumë se një alternativë)

Orari i pastrimit (07:00 – 21:00)Mënyra e pastrimit (me fshesë)Pastrimi josistematikPastrimi i pjesshëm

Tjeter specifiko

3. Si e vlerësoni pastërtinë në zonën e Parkut të Liqenit Artificial për sa i përket:

(Vlerëso nga 1 – 7, ku 1=aspak pastër dhe 7= shumë pastër)

a)Hapësirës së gjelbëruar

b)Mjediseve rekreative çlodhëse dhe sportive

c)Mjedisit ujor

4. A jeni të gatshëm të merrni pjesë në aksionet e Bashkisë për pastrimin e Tiranës, si përgjigje ndaj nismës “Të pastrojmë Tiranën në një ditë”?

PoJoNdoshta

 

Shënim:

Ky pyetësor organizohet nga Bashkia e Tiranës dhe ka për qëllim vjeljen e opinionit kryeqytetas mbi pastrimin e hapësirave publike në Tiranë.

Ky studim organizohet në përputhje me legjislacionin në fuqi, si më poshtë:

  • Ligji nr. 120/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9887, datë 10.3.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar”, miratuar në datën 18.9.2014;
  • Ligjit 119/2014 “Për të drejtën e informimit”;
  • Ligji nr. 8652, datë 31.7.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, i ndryshuar me ligjin nr. 30/2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8652, datë 31.7.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore””.

Ju falënderojmë për kohën që i kushtuat plotësimit të këtij pyetësori dhe për mendimet që ndatë me ne, me vlerë për ofrimin e shërbimeve sa më optimale.