PYETËSOR MBI PËRCEPTIMIN E QYTETARËVE PËR PUNËN E BASHKISË SË TIRANËS PËR VITIN 2016

QËLLIMI:

Qëllimi i këtij sondazhi është vjelja e opinionit qytetar lidhur me shërbimet dhe investimet e Bashkisë së Tiranës, të kryera gjatë vitit 2016. Ky sondazh zhvillohet mbi bazë të parimit të ligjshmërisë, të drejtës së informimit dhe transparencës, konfidencialitetit dhe proporcionalitetit.

PYETËSORI

1. Sa të kënaqur jeni me shërbimet dhe investimet e Bashkisë së Tiranës për vitin 2016?
(Mund të zgjidhni 1 nga alternativat)

2. Cilat nga fushat e mëposhtme të Bashkisë së Tiranës mendoni se janë përmirësuar më tepër gjatë vitit 2016? (Mund të zgjidhni 1 ose më shumë alternativa)

Shënim:

Ky pyetësor organizohet nga Bashkia e Tiranës dhe ka për qëllim vjeljen e opinionit publik mbi shërbimet dhe investimet në përgjithësi të Bashkisë së Tiranës.

Ky studim organizohet në përputhje me legjislacionin në fuqi, si më poshtë:

  • Ligjit 119/2014 “Për të drejtën e informimit”; 
  • Ligji nr. 120/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9887, datë 10.3.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar”, miratuar në datën 18.9.2014;
  • Ligji nr. 8652, datë 31.7.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, i ndryshuar me ligjin nr. 30/2015 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8652, datë 31.7.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore””. 

Ju falënderojmë për kohën që i kushtuat plotësimit të këtij pyetësori dhe për mendimet që ndatë me ne, me vlerë për ofrimin e shërbimeve sa më optimale.