PYETËSOR MBI SHËRBIMIN NË ÇERDHET PUBLIKE TË BASHKISË SË TIRANËS

1. Sa të kënaqur jeni me shërbimin në çerdhen që frekuenton fëmija juaj, për sa i përket:

(Vlerëso nga 1 – 5, ku 1=aspak të kënaqur dhe 5= shumë të kënaqur)

a. Sistemi ngrohës/ftohës

b. Higjena

c. Cilësia e ushqimit

d. Sasia e ushqimit

e. Uji i pijshëm

f. Mjedisi rikrijues/argëtues


2. A i zotëron këto cilësi stafi edukativ, të cilit ju i besoni edukimin e fëmijës suaj:

(Vlerëso nga 1 – 5, ku 1=aspak të kënaqur dhe 5= shumë të kënaqur)

a. Mirësjellje

b. Përkushtim

c. Përgjegjshmëri

d. Kulturë komunikuese

e. Kujdes për higjienën e fëmijës

f. Korrektësi me prindin

3. Informoheni rregullisht nga stafi i çerdhes për:

a. Aktivitetin ditor (ushqyerje/edukim/argëtim)

b. Mirëqenien dhe shëndetin e fëmijës suaj

c. Rritjen dhe zhvillimin e fëmijës suaj

4. Sa të kënaqur jeni me:

(Vlerëso nga 1 – 5, ku 1=aspak të kënaqur dhe 5= shumë të kënaqur)

a. Marrëdhënien fëmijë-edukator

a. Bashkëpunimin edukator-prind

a. Kujdesin shëndetësor ndaj fëmijës

a. Numrin e fëmijëve në grup

5. Mendoni se tarifa prej 130 lekë/ditë është e mjaftueshme për ushqyerjen ditore të fëmijës suaj?:

6. Për të përmirësuar edhe më tej shërbimin dhe mjediset e çerdheve, a jeni të gatshëm të paguani tarifë ditore relativisht më të lartë?

7. Çfarë aktivitetesh edukuese dhe argëtuese sugjeroni të zhvillohen më tepër apo të shtohen në kurrikulën e çerdheve? (Specifiko)

 

 

Shënim:

Ky pyetësor organizohet nga Bashkia e Tiranës dhe ka për qëllim vjeljen e opinionit kryeqytetas mbi cilësinë e shërbimit dhe kushtet në çerdhet publike.

– Ligjit 119/2014 “Për të drejtën e informimit”;

– Ligji 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”;

– Ligji nr 139, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”;

– VKB Nr.32, dt.01.07.2004 “Për zbatimin e rregullores, organizimin, funksionimin, detyrat dhe kompetencat e Aministratës të QEZHEF”.

– Urdhrit të Kryetarit të Bashkisë Nr.7244, dt.04.03.2016 “Për organizimin e strukturës organizative të Qendrës Ekonomike të Zhvillimit dhe Edukimit të Fëmijëve”.-

– VKB Nr.59, dt.30.12.2015 “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në Bashkinë e Tiranës”.

Ju falënderojmë për kohën që i kushtuat plotësimit të këtij pyetësori dhe për mendimet që ndatë me ne, me vlerë për përmirësimin e shërbimit në çerdhet publike të kryeqytetit.