Test

PYETËSOR PËR VLERËSIMIN E CILËSISË SË SHËRBIMIT NË ÇERDHET PUBLIKE TË BASHKISË SË TIRANËS
Të dashur prindër! Dëshirojmë t’ju krijojmë mundësinë të plotësoni një pyetësor për vlerësimin e shërbimit në çerdhe publike të frekuentuara nga fëmijët tuaj, i cili do të na ndihmojë të kuptojmë nevojat tuaja dhe të përmirësojmë shërbimin tonë. Më poshtë, listohen një numër çështjesh që përfshihen në standardet e shërbimit në çerdhet publike të Tiranës. Ju lutemi të rrethoni VETËM njërin nga numrat (5 6 7 8 9 10) që shpreh më mirë mendimin tuaj. Numri 5 tregon nivelin më të ulët të dakortësisë (Aspak e Vërtetë) ndërsa 10 tregon nivelin më të lartë të dakortësisë (Shumë e Vërtetë).