AKTE LIGJORE DHE NËNLIGJORE

LIGJE

# Titulli Shkarko
ligji nr.9869, date04.02 Shkarko
LIGJi nr.9789,date 19.07 Shkarko
Ligji Nr.9693, date 19.03 Shkarko
Ligji nr.9584, date 17.7 Shkarko
Ligji nr.9441 date 11.11.2005 per prodhimin,gumbullimin dhe tregtimin e qumeshtit dhe produktrve me baze_qumeshti Shkarko
Ligji nr.93-2015, dt 27.07 Shkarko
Ligji nr.9270, 29.7 Shkarko
Ligji Nr.9228, date 29.4 Shkarko
Ligji nr.8668, date 23.10 Shkarko
Ligji nr.8102 , date 28.3 Shkarko
Ligji nr.10231,date 11.2 Shkarko
Ligji nr.10081, date 23.02 Shkarko
Ligji nr. 9879, date 21.2 Shkarko
Ligji Nr. 9584, date 17.07 Shkarko
Ligji nr. 8788 date 07.05 Shkarko
Ligji Nr. 8669, date 26.10 Shkarko
Ligji Nr. 8438, datë 28.12 Shkarko
Ligji nr. 8224 date 15.05 Shkarko
Ligji Nr. 138 - 2013, date 02.05 Shkarko
Ligji Nr. 10431, date 09.06 Shkarko
Ligji Nr. 10 018, date 13.11 Shkarko
Ligji nr 9047 , date 10.07 Shkarko
Ligji nr 8906, date 6.6 Shkarko
Ligji nr 8094,date 21.03 Shkarko
Ligji nr Shkarko
Ligji 9723, datë 03.05 Shkarko
ligji 80 2015, date 22.02.2015 Per arsimin e lartedhe kerkimin shkencor ne institucionet e arsimit te larte ne RSH. Shkarko
Ligji 10231, date 11.02 Shkarko
Ligj_14_2016_18.02 Shkarko
Ligj_13_2016, date 18.02 Shkarko
Ligj_10433_16.06 Shkarko
LIGJ Nr.9975, date 28.7 Shkarko
LIGJ Nr.9920, datë 19.5 Shkarko
LIGJ Nr.9669, date 18.12 Shkarko
LIGJ Nr.9640, date 09.11 Shkarko
LIGJ nr.9632, datë 30.10 Shkarko
Ligj Nr.9482, date 3.04 Shkarko
LIGJ Nr.9385, date 4.5 Shkarko
LIGJ Nr.9290, date 7.10 Shkarko
Ligj nr.8778, dt.26.4 Shkarko
LIGJ Nr.8510, date 15.07 Shkarko
LIGJ Nr.8450, date 24.02 Shkarko
LIGJ Nr.8389, date 05.08 Shkarko
LIGJ nr.8308, date 14.08 Shkarko
Ligj nr.8239, date 03.09 Shkarko
LIGJ Nr.8153,date 31.10 Shkarko
LIGJ Nr.7892, date 21.12 Shkarko
Ligj nr.7703 date 11.05 Shkarko
LIGJ Nr.7651, date 21.12 Shkarko
LIGJ Nr.154,date27.11 Shkarko
LIGJ Nr.133, 2015, date 05.12 Shkarko
Ligj Nr.107 2014, date 31.07 Shkarko
LIGJ Nr.10440, date 7.7 Shkarko
LIGJ nr.10296, datë 8.7 Shkarko
LIGJ Nr. 9936, date 26.06 Shkarko
LIGJ Nr. 9880, date 25.2 Shkarko
LIGJ Nr. 9780, date 16.07 Shkarko
LIGJ Nr. 9662,date 24.3 Shkarko
LIGJ Nr. 9643, date 20.11 Shkarko
LIGJ NR. 9636,date 6.11 Shkarko
LIGJ Nr. 9630, date 30.10 Shkarko
LIGJ Nr. 9616, date 27.9 Shkarko
LIGJ Nr. 9396, date 12.5 Shkarko
LIGJ Nr. 9380, date 28.04 Shkarko
LIGJ Nr. 9376, date 21.04 Shkarko
LIGJ Nr. 9374, date 21.4 Shkarko
Ligj nr. 9367, date 7.2 Shkarko
LIGJ Nr. 9355, date 10.03 Shkarko
LIGJ Nr. 9220, date 15.04 Shkarko
LIGJ Nr. 9180, date 05.02 Shkarko
LIGJ Nr. 9121, date 28.7 Shkarko
LIGJ Nr. 8770, date 19.4 Shkarko
Ligj nr. 8756, date 26.3 Shkarko
LIGJ Nr. 8744, date 22.02 Shkarko
LIGJ Nr. 8607, date 27.04 Shkarko
LIGJ Nr. 8551, date 18.11 Shkarko
LIGJ Nr. 8550, date 18.11 Shkarko
LIGJ Nr. 8518, date 30.07 Shkarko
LIGJ Nr. 8097, date 21.03 Shkarko
Ligj Nr. 7980, DATE 27.7 Shkarko
Ligj NR. 7874 date 17.11 Shkarko
LIGJ Nr. 7582, date 13.07 Shkarko
LIGJ Nr. 7581, date 7.7 Shkarko
Ligj Nr. 52 i 2014, 22.05 Shkarko
Ligj Nr. 49_2012 , date 03.05 Shkarko
Ligj nr. 155, datë 21.12 Shkarko
Ligj Nr. 139-2015, date 17.12 Shkarko
LIGJ Nr. 125 2013, date 25.04 Shkarko
Ligj Nr. 112_2013, date 04.04 Shkarko
LIGJ Nr. 1112012, date 15.11 Shkarko
LIGJ Nr. 105 2014, date 31.07 Shkarko
Ligj Nr. 10465, date 29.09 Shkarko
LIGJ Nr. 10352, date 18.11 Shkarko
LIGJ Nr. 102 2015, date 23.09 Shkarko
LIGJ Nr. 10160 date 15.10.2009 per rregullimin e sherbit te transp per funksionaret publik dhe np Shkarko
LIGJ Nr. 8743, date 22.02 Shkarko
LIGJ Nr 9290, date 07.10 Shkarko
LIGJ Nr 9232, datë 13.5 Shkarko
Ligj nr 9049, date 10.04 Shkarko
LIGJ Nr 8901, date 23.5 Shkarko
LIGJ Nr 8872, date 29.3 Shkarko
LIGJ Nr 8306, date 14 03 1998 Per strategjine e privatizimit te sektoreve me rendesi te vecante Shkarko
LIGJ Nr 7926 date 20.4 Shkarko
LIGJ Nr 7776, date 22 12 1993 Per Buxhetin lokal Shkarko
Ligj Nr 7516, Date 07.10 Shkarko
LIGJ Nr 152 2015, date 21.02 Shkarko
LIGJ Nr 115 2014, date 31.07 Shkarko
LIGJ nr 10465 , date 29.09 Shkarko
LIGJ Nr 10383, date 24.02 Shkarko
Ligj Nr .9245, datë 24.6 Shkarko
LIGJ Nr 10463, date 22 09 2011 Per menaxhimin e integruar te mbetjeve Shkarko
LIGJ Nr Shkarko
LIGJ Nr Shkarko
LIGJ Nr Shkarko
LIGJ Nr Shkarko
LIGJ Nr Shkarko
Ligj Nr Shkarko
LIGJ Nr Shkarko
LIGJ 9136, date 11.9 Shkarko
LIGJ 91 2013, date 28.02 Shkarko
LIGJ 10405, date 24.03 Shkarko
LIGJ Nr. 9948, date 07.07 Shkarko
LIGJ Nr. 9901, date 14.04 Shkarko
LIGJ Nr. 9048, date 07.04 Shkarko
LIGJ Nr. 8402, date 10.9 Shkarko
LIGJ Nr. 69 2012, date 21.06 Shkarko
LIGJ Nr. 147 2015, date 17.12 Shkarko
Ligj Nr. 10129, date 11.05 Shkarko
LIGJ Nr. 10091, date 05.03 Shkarko
L I G J Nr.7746, datë 28.7 Shkarko
L I G J Nr. 8088, date 21.03 Shkarko