Tirana Shërbime

TRANSPORTI

Lexo më shumë

View more

KARBURANTE

Lexo më shumë

View more

TOKË

Lexo më shumë

View more

TAKSA DHE TARIFA VENDORE

Lexo më shumë

View more

SHËRBIMI SOCIAL

Lexo më shumë

View more

USHQIMI DHE VETERINARIA

Lexo më shumë

View more

ARKIVA

Lexo më shumë

View more

KULTURA

Lloji dhe afati i shërbimit për çdo projekt kulturor të Bashkisë Tiranë.

View more

BANIMI

Lexo më shumë

View more

BURIME NJERËZORE

Lexo më shumë

View more

UJËSJELLËS KANALIZIME

Lexo më shumë

View more

HAPËSIRA PUBLIKE

Lexo më shumë

View more

PLANIFIKIM TERRITORI

Lexo më shumë

View more

PRONË

Lexo më shumë

View more

STREHIMI

Lexo më shumë

View more

SHËRBIMI PUBLIK I VARRIMIT

Lexo më shumë

View more

EMERGJENCA CIVILE

Lexo më shumë

View more

ZYRAT E GJENDJES CIVILE

Lexo më shumë

View more

PROCEDURA ANKIMIMI

Lexo më shumë

View more

FINANCA

Lexo më shumë

View more

BASHKËPRONËSI

Lexo më shumë

View more