Bashkepronesia

BASHKËPRONËSIA

Lista e dokumentave :
- Njoftim për mbledhjen e parë të asamblesë së bashkëpronarëve
- Kërkesë për thirrjen e detyrueshme të asamblesë së bashkëpronarëve
- Vendimi asamblesë së bashkëpronarëve për zgjedhjen e kryesisë
- Njoftim për regjistrimin e kryesisë së asamblesë së bashkëpronarëve, nga Kryesia e asamblesë së bashkëpronarëve
- Akti i bashkëpronësisë (kur nuk ka document pronësie depozitohet kontratë shit-blerje / kontratë sipërmarrje)
- Fotokopje e dokumenteve të identifikimit të anëtarëve të kryesisë
Afati kohor i dhënies së shërbimit – 6 muaj për të dorëzuar dokumentacionin pasi realizohen mbledhjet
Vendi : Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Tiranë
Lista e dokumentave :
- Kopje të dokumentit të identifikimit
- Vërtetim të gjendjes gjyqësore, lëshuar nga Ministria e Drejtësisë, jo më parë se 3 muaj nga data e kërkesës, ose formularin e vetëdeklarimit
- Vërtetim të regjistrimit në regjistrin tregtar (me object veprimtarie “administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit”), lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit, jo më parë se 3 muaj nga data e kërkesës
- Diplomë të shkollës që vërteton përfundimin e arsimit të mesëm të përgjithshëm apo profesional (niveli 2+1+1)
- Dokument për kryerjen e kursit të trajnimit professional fillestar për administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit( në një moment të dytë)
- Vërtetim të autoritetit kompetent se nuk është në proces gjyqësor apo në ndjekje penale
- Personat Juridik që janë të regjistruar në QKR me object veprimtarie “administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit”, duhet të kenë të punësuar, të paktën një person me kualifikimin e nevojshëm professional dhe të vërtetojë se ortakët, përfaqësuesit ligjor si dhe personeli i punësuar të mos jenë të dënuar penalisht
Afati kohor i dhënies së shërbimit – 6 muaj
Vendi : Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Tiranë
Lista e dokumentave :
- Njoftim për mbledhjen e pare të asamblesë së bashkëpronarëve
- Kërkesë për thirrjen e detyrueshme të asamblesë së bashkëpronarëve
- Vendimi asamblesë së bashkëpronarëve për zgjedhjen e kryesisë (21.1- b)
- Njoftim për regjistrimin e kryesisë së asamblesë së bashkëpronarëve, nga Kryesia e asamblesë së bashkëpronarëve (21.1- c)
- Akti i bashkëpronësisë (kur nuk ka dokument pronësie depozitohet kontratë shit-blerje / kontratë sipërmarrje)
- Fotokopje e dokumenteve të identifikimit të anëtarëve të kryesisë
Afati kohor i dhënies së shërbimit – 6 muaj për të dorëzuar dokumentacionin pasi realizohen mbledhjet
Vendi : Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Tiranë