Emergjenca Civile

EMERGJENCA CIVILE

Lista e dokumentave :
- Kopje e kartës së identitetit
- Vendimi i Këshillit Bashkiak konfirmuar nga Prefekti
- Proçesverbal konstatimi
- Raport nga shërbimi gjeollogjik
Afati kohor i dhënies së shërbimit – 30 ditë
Vendi : Pranë Sektorit të Komunikimit dhe Pritjes së Qytetarëve në Bashkinë Tiranë