Planifikim Territori

Planifikim Territori

Lista e dokumentave :
- Kopje të vërtetimit të pronësisë së pronës ku paraqitet interesi (shoqëruar me hartën treguese)
-Dokumenta të tjera që ndimojnë në identifikimin e zonës
Vendi : Pranë pranë Sektorit të Komunikimit dhe Pritjes së Qytetarëve në Bashkinë Tiranë
Lista e dokumentave :

1- Dokumentacioni shoqërues i aplikimit për genplan për leje zhvillimi
-Çertifikata e pronësisë e noterizuar (për zonat që janë në sistem regjistrimi).
- Vërtetim pronësieipasurisësëpaluajtshme i noterizuar dhe i tre muajve të fundit (në rastet kur zona nuk është në sistem regjistrimi).
-Kartela e pasurisë sëpaluajtshme e noterizuar (e tre muajve të fundit).
-Fragment harte e Pasurisë së Paluajtshme e noterizuar (e tre muajve të fundit).
Dokumentet e mësipërme duhet të merren nga Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë (ZVRPP Tiranë).

Dokumentacioni shoqërues i aplikimit për genplan për “deklarim paraprak”
-Çertifikata e pronësisë e noterizuar (për zonat që janë në sistem regjistrimi).
-Vërtetim pronësie i pasurisë së paluajtshme i noterizuar dhe i tre muajve të fundit (në rastet kur zona nuk është në sistem regjistrimi).
-Kartela e pasurisë së paluajtshme e noterizuar (e tre muajve të fundit).
-Fragment harte e pasurisë së paluajtshme e noterizuar (e tre muajve të fundit).
-Planimetria e objektit për të cilin kërkohet azhornimi për “deklarim paraprak”.
Dokumentet e mësipërme duhet të merren nga Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Tiranë (ZVRPP Tiranë).
Afati Kohor: 30 ditë
Vendi : Pranë pranë Sektorit të Komunikimit dhe Pritjes së Qytetarëve në Bashkinë Tiranë,
Lista e dokumentave :
- Kërkesa duhet të shoqërohet me një fragment harte(fotokopje) (fragment harte nga ZVRPP-ja, ose plan rilevimi nëse disponohet nga kërkuesi, apo edhe fragment harte tjetër ndihmëse), ku të jetë evidentuar prona për të cilën kërkohet konfirmimi për vijën kufizuese.
Afati Kohor: 30 ditë
Vendi : Pranë pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Tiranë
Lista e dokumentave :
- Kërkesa duhet të shoqërohet me një fragment harte(fotokopje) (fragment harte nga ZVRPP-ja, ose plan rilevimi nëse disponohet nga kërkuesi, apo edhe fragment harte tjetër ndihmëse), ku të jetë evidentuar prona për të cilën kërkohet konfirmimi për adresë banese apo institucioni
Afati Kohor: 10 ditë
Vendi : Pranë pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Tiranë
Lista e dokumentave :
- Dokumenti që vërteton identitetin e aplikantit, bashkë me një fotokopje për ta bashkëlidhur me dokumentet.
-Kërkesë për leje zhvillimi, (sipas Formularit Tip të shtojcës A, të Rregullores), e cila duhet të plotësohet dhe firmoset nga zhvilluesi i pronës dhe drejtuesi teknik i punimeve. Nëse jemi në kushtet e bashkëpronësisë, kërkesa duhet të firmoset nga të gjithë bashkëpronarët ose përfaqësuesi i tyre, i autorizuar me prokurë, e cila të jetë hartuar para noterit, kopje origjinale ose e noterizuar.
-Çertifikatë pronësie (e noterizuar) ose vërtetimi hipotekor i pronës, bashkëlidhur harta treguese dhe kopja e kartelës shoqëruese, lëshuar nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, kopje origjinale, e marrë në tre muajt e fundit.
-Kontratë sipërmarrje, e lidhur midis zhvilluesit dhe pronarëve të truallit (apo përfaqësuesit të tyre me prokurë), e cila duhet të jetë origjinale dhe e lidhur para noterit.
-NUIS i subjekti aplikues, në rast se është person juridik.
-Genplani i hartuar nga sektori i GIS Kadastrës në shkallë 1:500. Bashkëlidhur genplanit të GIS Kadastrës të depozitohet edhe rilevimi topografik në shkallë 1:200, me kuota sipas relievit.
-Vërtetim për pagesën e tarifës së aplikimit.
Afati Kohor: 60 ditë
Vendi : Pranë pranë Sektorit të Komunikimit dhe Pritjes së Qytetarëve në Bashkinë Tiranë
Lista e dokumentave :
- Dokumenti që vërteton identitetin e aplikantit, bashkë me një fotokopje për ta bashkëlidhur me dokumentet.
-Kërkesë e dorëzuar brenda afatit të vlefshmërisë së lejes dhe, në çdo rast, jo më vonë se 45 ditë përpara përfundimit të afatit të lejes. Kërkesa për shtyrjen e afatit parashtron arsyet për të cilat nuk ka qenë i mundur përfundimi i punimeve brenda afatit me dokumentacionin që mund ta shoqërojë sipas rastit.
-Grafiku i ri i punimeve, me një afat jo më të gjatë se afati i miratuar në lejen e ndërtimit.
-Vërtetimi i pagesës së gjobëspër shkeljen e afatit, sipas parashikimet në ligj.
-Licencën e subjektit ndërtues, kopje e noterizuar.
-Vërtetim nga DPTTV, që subjeti ka shlyer detyrimet vendore.
Afati: 45 ditë
Vendi : Pranë pranë Sektorit të Komunikimit dhe Pritjes së Qytetarëve në Bashkinë Tiranë
Lista e dokumentave :
- Dokumenti që vërteton identitetin e aplikantit, bashkë me një fotokopje për ta bashkëlidhurme dokumentet.
-Kontratë sipërmarrjemes zhvilluesit dhe shoqërisësë re, që merr përsipër zbatimin e punimeve.
-Deklarata noteriale ku të shprehet dakortësia e pronarëve të truallit për ndryshimin e subjektit ndërtues.
-Plani i vendosjes së strukturës në shkallë 1:500, në të cilin reflektohen zëvendësimet sipas kërkesës, (1 kopje format kalk dhe 2 kopje format letër).
-Licensa e subjektit ndërtues (e noterizuar), me kategoritë përkatëse të punimeve që do të kryhen, brenda afatit të vlefshmërisë. Subjekti duhet të jetë i regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.
-Vërtetim nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore, që subjekti ndërtues ka shlyer taksat dhe tarifat vendore, të parashikuara nga pushteti vendor. Subjektet të cilët nuk janë të regjistruar në Bashkinë e Tiranës të paraqesin vërtetim për hapjen e niptit sekondar, në mënyrë që të paguhen detyrimet përkatëse pranë Bashkisë Tiranë.
Afati: 45 ditë
Vendi : Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Tiranë
Lista e dokumentave :
-Dokumenti që vërteton identitetin e aplikantit, bashkë me një fotokopje për ta bashkëlidhurme dokumentet.
-Vendimin e KKTpër miratimin e lejes së ndërtimit.
-Plani i vendosjes së strukturës në shkallë 1:500, të miratuar në KKT.
-Projektin e miratuar në KKT.
-Preventivi i realizimit të punimeve i hartuar mbi bazën e çmimeve mesatare, të përcaktuara në aktet ligjore në fuqi.
-Plani i vendosjes së strukturës në formatin dwg, për matjen e sipërfaqeve dhe llogaritjen e taksës.
I gjithë dokumentacioni duhet i njehsuar me origjinalin nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit dhe dokumentacioni tjetër sipas rastit.
Në rastin kur kërkesa e subjektit nuk e përmban dokumentacionin e njehsuar me origjinalin nga AKPT, Sekretariati Teknik i kërkon zyrtarisht AKPT konfirmimin e këtij dokumentacioni.
Afati – 10 ditë
Vendi : Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Tiranë
Lista e dokumentave :
- Ngritja e kantierit të punimeve, perfshirë rrethimin e përkohshëm:
* Kopje nga dokumentët qëshoqërojnë lejen e ndërtimit (formularii lejes zhvillimore të ndërtimit, plani i vendosjes së zonës që zhvillohet);
-Piketimi i strukturës:
*Kopje nga dokumentët që shoqërojnë lejen e ndërtimit (formulari i lejes zhvillimore të ndërtimit, plani i vendosjes së zonës që zhvillohet);
*Kopje e aktit të kontrollit të mëparshëm;
*Dy kopje origjinale të Aktit të spostimit të infrastrukturës ekzistuese, lëshuar nga UKT-ja;
-Përfundimi i kuotës ± 0.00m të strukturës:
* Kopje nga dokumentet që shoqërojnë lejen e ndërtimit (formulari i lejes zhvillimore të ndërtimit, plani i vendosjes së zonës që zhvillohet);
* Kopje e akteve të kontrollit të mëparshme;
- Përfundimi i karabinasë së strukturës:
* Kopje nga dokumentet që shoqërojnë lejen e ndërtimit (formulari i lejes zhvillimore të ndërtimit, plani i vendosjes së zonës që zhvillohet);
* Kopje e akteve të kontrollit të mëparshme;
- Përfundimi i fasadave dhe rifiniturave të strukturës së re, përfshirë sistemimet ngrohjes, ftohjes, hidraulike, të komunikimit elektronik:
*Kopje nga dokumentet që shoqërojnë lejen e ndërtimit (formulari i lejes zhvillimore të ndërtimit, plani i vendosjes së zonës që zhvillohet);
* Kopje e akteve të kontrollit të mëparshme;
* Deklaratën noteriale dhe relacion teknik (një kopje origjinale e firmosur në çdo fletë) nga zbatuesi i punimeve të ngrohjes dhe ventilimit, si dhe licensa profesionale e tij (një kopje e noteruar);
*Deklaratën noteriale dhe relacion teknik (një kopje origjinale e firmosur në çdo fletë) nga zbatuesi i punimeve të instalimeve elektrike dhe të komunikimit elektronik, si dhe licensa profesionale e tij (një kopje e noteruar);
- Përfundimi i sistemimit të jashtëm në planin e vendosjes së strukturës së re, përfshirë vendosjen e kutisë postare dhe lidhjen me infrastrukturat publike eksistuese:
*Kopje nga dokumentat që shoqërojnë lejen e ndërtimit (formulari i lejes zhvillimore të ndërtimit, plani i vendosjes së zonës që zhvillohet);
* Kopje e akteve të kontrollit të mëparshme;
* Akt-Kolaudimin nga UKT-ja, për rrjetin inxhinierik të ujësjellës-kanalizime
* Proces Verbalin Filiali Elektri, për furnizimin me energji elektrike (një kopje origjinale);

-Dokumentet që ofrohen nga Bashkia
* Akt kontrolli i veçantë për çdo fazë të ndërtimit.
* Njoftim në rast mospërfundim punimesh.
Afati – 30 ditë
Vendi : Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Tiranë
Lista e dokumentave :
-Dokumenti që vërteton identitetin e aplikantit, bashkë me një fotokopje për ta bashkëlidhur me dokumentet.
-Relacion i kolaudatorit për zbatimin e projektit, ku krahas të tjerave, të reflektohen të gjitha ndryshimet nga projekti i miratuar, fotografi të fasadave të objektit, fletë A-4. (Dy kopje origjinale të firmosura në çdo fletë nga kolaudatori, si dhe në fletën e fundit nga subjekti ndërtues, investitori (zhvilluesi) dhe mbikqyrësi i objektit).
-Liçensa e kolaudatorit. (Dy kopje të noterizuara).
-Relacion nga mbikëqyrësi i punimeve, mbi zbatimin e objektit. (Dy kopje origjinale të firmosura në çdo fletë).
-Liçensa e mbikëqyrësit të punimeve. (Dy kopje të noterizuara).
-Situacion përfundimtar i vlerës së punimeve të kryera në objekt. (Dy kopje origjinale të firmosura në çdo fletë nga investitori (zhvilluesi), drejtuesi teknik i subjektit ndërtues, dhe mbikqyrësi i objektit).
-Liçensa e subjektit ndërtues. (Dy kopje të noterizuara).
-Akt-kolaudimi nga ndërmarja e ujësjellës-kanalizimeve, që vërteton se subjekti ndërtues ka kryer zbatimin e punimeve të furnizimit me ujë dhe shkarkim të rrjetit të KUZ . (Një kopje origjinale dhe një e noterizuar).
- Proçes-verbal nga Filiali Elektrik, i cili vërteton se objekti është marrë në dorëzim nga ky institucion. (Një kopje origjinale dhe një e noterizuar).
- Akt-Teknik nga sektori PMNZSH-së, pranë Prefektit të Qarkut Tiranë. (Një kopje origjinale dhe një e noterizuar).
- Vërtetim nga Drejtoria e Menaxhimit të Mbetjeve Urbane, mbi përcaktimin e vendit të grumbullimit të mbetjeve; (Një kopje origjinale dhe një e noterizuar).
- Çertifikatë Pastërtie e lëshuar nga Agjensia e Mbrojtjes se Konsumatorit. (Një kopje origjinale dhe një e noterizuar).
- Vërtetim nga Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore, për shlyerjen e detyrimeve vendore, si dhe për shlyerjen e detyrimeve përkatëse për objektin (nëse ka). (Një kopje origjinale dhe një e noterizuar).
- Relacion mbi zbatimin e instalimeve elektrike dhe hidrosanitare të zbatuara në objekt. (Dy kopje origjinale, të firmosura në çdo fletë nga inxhinierët përkatës që kanë ndjekur zbatimin).
- Licensat e ing. elektrik dhe hidroteknik zbatues. (Dy kopje të noterizuara).
- Dokumentet që shoqërojnë lejen e ndërtimit. (Dy kopje)
*Vendimi i KRRT-së, ose Kryetarit.
*Formulari i lejes së ndërtimit.
*Plani i vendosjes së zonës që zhvillohet.
*Projekti arkitektonik i miratuar.
*Licensat e projektuesve arkitektonik, konstruktor dhe instalator).

Dokumentet që ofrohen nga Bashkia
-Njoftim në rast plotësimi dokumentacioni apo refuzimi të Çertifikatës së Përdorimit.
-Çertifikata e Përdorimit;
-Shkresë përcjellëse në ZVRPP;
-Botimi në Regjistër dhe sipas mjeteve tradicionale të informimit.
Afati – 60 ditë
Vendi : Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Tiranë
Lista e dokumentave :
- Dokumenti që vërteton identitetin e aplikantit, bashkë me një fotokopje për ta bashkangjitur me dokumentet.
-Kërkesë për kryerje punimesh, (sipas Formularit Tip të shtojcës D, të Rregullores), e cila duhet të plotësohet dhe firmoset nga zhvilluesi i pronës dhe drejtuesi teknik i punimeve. Nëse jemi në kushtet e bashkëpronësisë, kërkesa duhet të firmoset nga të gjithë bashkëpronarët ose përfaqësuesi i tyre, i autorizuar me prokurë, e cila të jetë hartuar para noterit, kopje origjinale ose e noteruar.
-Deklaratë noteriale nga pronari/bashkëpronari i pasurisë për llojin e punimeve që do të kryejë.
-Çertifikatë pronësie ose vërtetimi hipotekor i pronës, bashkangjitur harta treguese dhe kopja e kartelës shoqëruese, lëshuar nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, kopje origjinale, e marrë në tre muajt e fundit.
-Një kopje e kartelës dhe hartës treguese e pasurisë, e njehsuar me origjinalin, për hartimin e Genplanit nga sektori i GIS Kadastrës, ku të evidentohet objekti në të cilin do të kryhen punimet.
-Genplani i hartuar nga sektori i GIS Kadastrës në shkallë 1:500.
-Projekti teknik i realizimit të punimeve:
Bashkëlidhur projektit:
-Relacioni teknik arkitekturor, ku përfshihet tabela e të dhënave teknike.
-Grafiku i punimeve.
-Liçensa individuale e arkitektit (e noteruar) me kategoritë e punimeve përkatëse, për strukturën që kërkohet të ndërtohet, brenda afatit të vlefshmërisë.
Afati Kohor: 10 ditë
Vendi : Pranë pranë Sektorit të Komunikimit dhe Pritjes së Qytetarëve në Bashkinë Tiranë,