Pronë

PRONA

Lista e dokumentave :
- Kërkesë me shkrim
- Plan Biznesi i subjektit
- Ofertë për tarifën e qirasë
- Genplan i asetit (ndërtesë ose truall)
- Ekstrakt i QKB
Afati kohor i dhënies së shërbimit – 17 ditë pune
Vendi : Pranë Sektorit të Komunikimit dhe Pritjes së Qytetarëve në Bashkinë Tiranë
Lista e dokumentave :
- Kërkesë me shkrim
- Plan Biznesi i subjektit
- Ofertë për tarifën e qirasë
- Genplan i asetit (ndërtesë ose truall) nga urbanistika e Bashkisë dhe konfirmimi nga Prefektura
- Ekstrakt i QKB
Afati kohor i dhënies së shërbimit – 10 ditë pune
Vendi : Pranë Sektorit të Komunikimit dhe Pritjes së Qytetarëve në Bashkinë Tiranë
Lista e dokumentave :
-Kërkesë me shkrim
- Plan Biznesi i subjektit
- Ofertë për tarifën e qirasë
- Përshkrimi i asetit
- Ekstrakt i QKB
Afati kohor i dhënies së shërbimit – 101 ditë pune
Vendi : Pranë Sektorit të Komunikimit dhe Pritjes së Qytetarëve në Bashkinë Tiranë
Lista e dokumentave :
- Kërkesë me shkrim
- Plan Biznesi i subjektit
- Ofertë për tarifën e qirasë
- Përshkrimi i asetit
- Genplan i asetit (ndërtesë ose truall) nga urbanistika e Bashkisë dhe konfirmimi nga Prefektura
- Niveli i shpenzimeve
- Planin e investimeve
- Ekstrakt i QKB
Afati kohor i dhënies së shërbimit – 101 ditë pune
Vendi : Pranë Sektorit të Komunikimit dhe Pritjes së Qytetarëve në Bashkinë Tiranë
Lista e dokumentave :
- Kërkesë me shkrim
- Genplani i pronës (fotokopje)
- Mjet identifikimi
- Çertifikatë pronësie dhe kartele pasurie (fotokopje, të cilën e merr në hipotekë) Ose në mungesë të Certifikatës së pronësisë dhe Kartelë pasurie
- Plan Rilevimi (topograf privat) ose Harta e asaj zone që kërkohet (fotokopje, të cilën e merr tek Njesia Administrative ku është prona për të cilën ai kërkon informacion)
Afati kohor i dhënies së shërbimit – 30 ditë pune
Vendi :Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Tiranë
Lista e dokumentave :
- Kërkes me shkrim
- Fotokopje ID
- Ҫertifikatë familjare të datës 01.08.1991 ku janë ish-kooperative bujqesore ose ҫertifikatë familjare të datës 02.10.1992 kur jane ish -ndërmarrje bujqësore.
Afati kohor i dhënies së shërbimit – 15 ditë pune
Vendi :Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Tiranë
Lista e dokumentave :
- Plan relevimi nga topograf i licencuar
- Konfirmim i gjendjes juridike të pronës së subjektit plus HTR nga ZRPP
- Dokument pronësie mbi pronën (vërtetim / ҫertifikatë) nga ZRPP
Afati kohor i dhënies së shërbimit – 15 ditë pune
Vendi : Pranë Sektorit të Komunikimit dhe Pritjes së Qytetarëve në Bashkinë Tiranë
Lista e dokumentave :
- Kërkesë me shkrim
- Vendim i Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave/dokumentacioni i privatizimit të objektit
- Gen plani i pronës dhe planimetria e objektit
Afati kohor i dhënies së shërbimit – 15 ditë pune
Vendi : Pranë Sektorit të Komunikimit dhe Pritjes së Qytetarëve në Bashkinë Tiranë